Logo Bouwens Uitvaarten

Actuele informatie

Onder de huidige omstandigheden en restricties met betrekking tot het coronavirus zullen wij samen met u het afscheid zo goed mogelijk voorbereiden en u, als familie en nabestaanden, daarin zo goed mogelijk blijven begeleiden.

Wij vertrouwen erop dat wij u desondanks houvast kunnen bieden en met u zorg kunnen dragen voor een bijzonder afscheid van uw dierbare.

Wat kunnen wij in deze tijd voor u betekenen? Ons 10 stappenplan is nog steeds van kracht en geeft u de nodige houvast.

In onze dienstverlening willen wij graag dicht bij u blijven staan. Dat zullen wij nog steeds proberen, echter ook wij zullen de voorgeschreven 1,5 meter fysieke afstand in acht nemen.

Wij realiseren ons dat de geldende maatregelen het afscheid van uw dierbare beperken, maar wij zullen voor u blijven klaarstaan en de verschillende mogelijkheden (zoals het op afstand volgen van het afscheid door middel van een livestream) met u bespreken.

Er mogen bij een uitvaart nu maximaal 40 mensen aanwezig zijn. Voor iemand die altijd een druk sociaal leven heeft gehad, is dat moeilijk te aanvaarden. Toch zijn er ook nu nog mogelijkheden om op een waardige wijze afscheid te nemen, zelfs door grotere groepen.

Te denken valt aan een erehaag door de straat waar u woont, de vlaggen die halfstok hangen en de buren die (op gepaste afstand van elkaar) voor hun huis staan voor een laatste afscheidsgroet. Het zorgt voor een bijzonder moment, voor iedereen. Ook kunt u er voor kiezen om op een later moment alsnog een herdenkingsbijeenkomst of een ‘troost-borrel’ te organiseren met al uw dierbare familieleden, vrienden en bekenden.

De belangrijkste aanpassingen in onze dienstverlening kunt u hieronder puntsgewijs lezen. Schroom niet om ons te bellen als u vragen heeft. Mailen mag ook. Wij staan voor u klaar!

Melden van overlijden

Tijdens het gesprek waarin u ons het overlijden meldt, zullen wij u in deze periode mogelijk vragen naar de oorzaak van het overlijden. Het enige wat wij daarmee willen achterhalen is of er sprake is van een coronabesmetting. Graag vernemen wij van u of uw dierbare al dan niet is overleden ten gevolge van het coronavirus en/of er mogelijk directe familieleden besmet zijn. Wij vragen u dit om onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te kunnen passen aan uw persoonlijke omstandigheden.

Vervoer en laatste verzorging van uw dierbare

Bij het vervoer van overledenen hanteren wij strikte hygiëne voorschriften, ongeacht of iemand wel of niet is overleden ten gevolge van het coronavirus. Dat deden wij al en dat blijven wij doen. Onze medewerkers dragen de noodzakelijke beschermende kleding voor uw en onze gezondheid.

Het verzorgen van overledenen gebeurt in ons uitvaartcentrum. Helaas is het thans niet mogelijk voor familieleden om daarbij aanwezig te zijn. Dit heeft te maken met het dan niet kunnen garanderen van de 1,5 meter onderlinge afstand. Wel is het mogelijk om na de verzorging door ons bijvoorbeeld zelf de make-up aan te brengen en/of de haren te verzorgen. Familieleden ervaren dit als heel troostrijk.

Thuis opbaren

Het verzorgen van een thuisopbaring behoort thans wel weer tot de mogelijkheden, mits ook hier de ruimte is om de onderlinge afstand van 1,5 meter te handhaven.

Een (uitgebreid) condoleancebezoek aan huis kan gegeven de beperkende maatregelen van de overheid nu ook niet plaatsvinden. Er mogen immers slechts 6 personen samenkomen in een thuissituatie. Door het bezoek ruim te verdelen over de dagen voorafgaand aan de uitvaart kunnen toch mensen afscheid nemen.

Indien er een vermoeden is van een coronabesmetting of als een van de nabestaanden is besmet, kunnen wij geen thuisopbaring meer verzorgen en brengen wij de overledene naar ons uitvaartcentrum.

In ons uitvaartcentrum kan uw dierbare dagelijks worden bezocht. Ook kunnen grotere groepen tijdens een defilé afscheid nemen en de familie – op gepaste afstand – condoleren (zie ook hieronder).

Bespreken uitvaartwensen

Ten tijde van corona bieden wij u de mogelijkheid om de uitvaartwensen bij ons op kantoor te bespreken. Hier hebben wij kamers beschikbaar waar wij op ruime afstand van elkaar het gesprek in alle rust kunnen voeren. Indien de onderlinge afstand van 1,5 meter te handhaven is, kan dit gesprek eventueel ook weer bij mensen thuis plaatsvinden.

Stapsgewijs bespreken wij met u welke mogelijkheden er zijn en welke specifieke wensen wij voor u kunnen vervullen.

Afscheid nemen

Ongeacht of iemand wel of niet is overleden ten gevolge van het coronavirus kan men bij een open kist afscheid nemen van uw dierbare. Belangrijk is dat iedereen zich houdt aan het hygiëne protocol: geen handen schudden, vaker de handen wassen, 1,5 meter afstand bewaren en bij gezondheidsklachten blijft men thuis.

Bij een condoleancebezoek laten wij een beperkt aantal mensen per keer in de rouwkamer toe om de minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen bewaken. Bij het ontvangen van grotere groepen bieden wij mensen ruim de tijd zodat iedereen afscheid kan nemen.

Na afloop van het afscheid kan de familie het sluiten van de kist zelf doen. Ook kunnen wij dat voor u doen.

In ons uitvaartcentrum kan uw dierbare wel dagelijks worden bezocht. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt, zodat er alle ruimte is voor uw bezoek. Ook is het – afhankelijk van de beschikbaarheid – mogelijk gebruik te maken van onze 24-uurs rouwkamer. Nabestaanden ontvangen dan een sleutel en kunnen onbeperkt een bezoek brengen aan de overledene.

Uitvaart van overledene met corona

Er is nauwelijks verschil in onze dienstverlening. Wel volgen wij streng het hygiëne protocol: geen handen schudden, vaker de handen wassen, 1,5 meter afstand bewaren en bij gezondheidsklachten blijft men thuis. Onze medewerkers dragen onder andere extra beschermende kleding. Verder houden wij ons aan alle richtlijnen van het RIVM.

Verspreiding virus via overledene

De kans op verspreiding van het virus via een overledene is zeer klein indien direct contact vermeden wordt en hygiëneregels opgevolgd worden. Wij verzoeken u dringend zelf ook de handhygiëne in acht te nemen. Op onze locaties staan op verschillende plekken desinfecterende middelen en tissueboxen om u daarbij te helpen.

Het hygiëne protocol geldt voor iedereen: geen handen schudden, vaker de handen wassen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en 1,5 meter afstand bewaren. Alleen samen krijgen wij corona onder controle.

De uitvaart

De uitvaart kan door maximaal 40 personen worden bijgewoond. Het afscheid kan plaatsvinden in de kerk, de aula van de begraafplaats of het crematorium en eigenlijk op iedere andere gewenste locatie.

Slechts in uitzonderingssituaties kan de voorzitter van de Veiligheidsregio waar de uitvaart plaatsvindt een ontheffing verlenen.

Wij zijn verplicht om alle aanwezigen een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te laten nemen, ongeacht waar het afscheid plaatsvindt. Alleen inwonende familieleden zijn hiervan gevrijwaard, maar ook daar geldt wat ons betreft de 1,5 meter afstand als (dringend) advies.

Desgewenst kunnen wij zorgen voor een livestream verbinding zodat mensen de uitvaart op afstand kunnen bijwonen (zie hieronder).

Het is thans wel weer mogelijk om na afloop van een uitvaart consumpties aan te bieden.

Vriendelijk vragen wij iedereen met gezondheidsklachten – zoals hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts – om niet naar een uitvaart te komen en op een andere manier uw medeleven over te brengen.

Vervoer

Er zijn geen belemmeringen om een overledene in een rouwauto te vervoeren. Helaas is het nu niet mogelijk om als nabestaande mee te rijden in de rouwauto.

De inzet van volgauto’s is ook nog steeds mogelijk. Er kunnen maximaal 6 mensen meerijden in een doorgaans 7-persoons volgauto. Indien de mensen niet uit één huishouden komen, adviseren wij om in de volgauto mondkapjes te dragen.

Uitvaart live te volgen op afstand

Voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart is het mogelijk om een livestream verbinding te realiseren, zodat zij op afstand toch afscheid kunnen nemen. Ook kunt u na het afscheid beschikken over een opname.

Bijeenkomsten op onze locatie in Uithoorn zijn – als de familie daar toestemming voor geeft – live te volgen via onze website: www.bouwensuitvaarten.nl. Hiervoor is een inlogcode vereist.

De familie bepaalt zelf aan wie zij de inloggegevens wenst te verstrekken. De verbinding is circa 5 minuten voor aanvang van de plechtigheid beschikbaar. Men ziet dan op het scherm de naam van de overledene vermeld staan.

De familie is – in het kader van de geldende privacyregels – verantwoordelijk voor de verspreiding van de benodigde toegangscode. Zonder toestemming van de opdrachtgever van de uitvaart worden inlogcodes en opnames niet afgegeven.

Ook kan men via onze site de uitvaart nog 30 dagen na de uitvaart terugzien. De beelden hiervoor zijn ca. 2 uur na het einde van de plechtigheid beschikbaar.

Condoleren

Omdat wij met elkaar hebben afgesproken (voorlopig) geen handen meer te schudden, verzoeken wij u te condoleren op een andere wijze. Uw woorden kunnen bijvoorbeeld ook ondersteund worden door een hand op uw hart of met het namasté gebaar.

Vriendelijk vragen wij u iedere vorm van lichamelijk contact te vermijden en rekening te houden met de regel van 1,5 meter onderlinge afstand, hoe moeilijk ook, zeker in deze emotionele periode waarin juist behoefte is aan een knuffel en een arm om u heen.

Speciale maatregelen bij een begrafenis

Bij het uitzoeken van een nieuw familiegraf kan een beperkt aantal familieleden aanwezig zijn.

De meest naaste familieleden en vrienden (maximaal 40 personen) kunnen samenkomen in de aula van de begraafplaats en meelopen naar het graf. Wij verzoeken iedereen 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Het begeleiden van de kist naar het graf gebeurt nu veelal met behulp van een rijdende baar en door maximaal 4 personen. Dit mogen familieleden zijn en kunnen ook professionele dragers zijn. Uiteraard zijn wij altijd aanwezig om u daarbij te begeleiden en te assisteren, ook bij het plaatsen van de kist op het graf.

Het dragen op de schouders is thans wel weer (beperkt) mogelijk. Dit gebeurt door 6 personen.

Ook aan het graf verzoeken wij iedereen minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar in acht te nemen.

Na de begrafenis is het wel weer mogelijk om de mensen consumpties aan te bieden.

Speciale maatregelen bij cremeren

De meest naaste familieleden en vrienden (doorgaans maximaal 50 personen) kunnen afscheid nemen in de aula van het crematorium. Wij verzoeken iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar in acht te nemen.

De ovenruimte is een afgeschermde ruimte. Het bijwonen van de invoer in de oven is mogelijk door maximaal 3 personen.

Na afloop is het wel weer mogelijk om de mensen consumpties aan te bieden.

Desgewenst kan de as langer dan de wettelijke bewaartermijn van een maand in ons crematorium worden bewaard totdat er ruimte is om met een grotere groep aanwezig te zijn bij de asurnbijzetting of bij de asverstrooiing. Voor het langer bewaren van de as worden geen extra kosten berekend.

Herdenkingsdienst op een later moment

Indien daar behoefte aan is, kunnen wij op een later moment nog een herdenkingsdienst organiseren, waardoor een grotere groep mensen samen kan komen om stil te staan bij het verlies van uw dierbare. Dit kan pas nadat alle beperkende maatregelen door de overheid zijn opgeheven. Eventueel is dit te combineren met het plaatsen van de asurn in een familiegraf of met het verstrooien van de as op een dierbare plaats.

Wij adviseren de nabestaanden om direct na het overlijden te zorgen voor een waardig afscheid, ook al is de groep die daarbij kan zijn thans beperkt. Onze ervaring is dat men veelal toch afziet van het organiseren van een herdenking op een later tijdstip, omdat de tijd tussen overlijden en herdenking te lang duurt, gegeven het voortduren van de vele beperkingen.

Aanleveren beeld en geluid

U kunt beeldmateriaal en muziek naar ons toesturen via bijvoorbeeld WeTransfer naar het volgende emailadres: muziek@crematoriumbouwens.nl. Bezoek aan onze locatie in Uithoorn om ter plekke muziek en filmpjes af te geven en te testen, verzoeken wij u alleen te doen na het maken van een afspraak.

Na ontvangst van de bestanden zullen wij e.e.a. testen en u zo snel mogelijk laten weten dat alles in gereedheid is voor het afscheid.

Bezoeken uitvaart met gezondheidsklachten

Vriendelijk vragen wij iedereen met gezondheidsklachten – zoals hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts – om niet naar een uitvaart te komen en op een andere manier uw medeleven over te brengen.

Indien u – op doktersvoorschrift – in quarantaine zit, is het helaas niet mogelijk de uitvaart ter plekke bij te wonen. In goed overleg kunnen wij samen bekijken hoe wij u toch de mogelijkheid kunnen bieden om afscheid te nemen. Desgewenst kan de uitvaart uitgesteld worden totdat de thuisquarantaine is opgeheven.

Overlijden of uitvaart in het buitenland

Sommige mensen willen na overlijden in het buitenland begraven worden of vanuit het buitenland in Nederland begraven worden. Voor het overbrengen van het lichaam vanuit of naar een ander land gelden nog steeds de normale regels. Maar vanwege reisbeperkingen kan de situatie momenteel per dag en per land verschillen. Als het niet direct mogelijk is om het lichaam internationaal te vervoeren, kan de repatriëring worden uitgesteld. Ook kan men besluiten af te zien van de repatriëring en alsnog de uitvaart in Nederland laten plaatsvinden.

Richtlijnen

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en de Brancheverenigingen BGNU en LvC. Wij houden deze dagelijks in de gaten en passen onze dienstverlening indien nodig daar direct op aan.

Ondanks dat wij onze dienstverlening niet zo kunnen verzorgen als wij dat graag zouden willen, staan wij nog steeds 24 uur per dag voor u klaar en proberen wij alles te doen voor een bijzonder afscheid.

In geval van overlijden kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen, ook als u niet of elders bent verzekerd.

020 647 12 12 / 0297 56 34 55